Harikatha series: At Kalyana Nagar Association

A three day Harikatha vaibhavam, organised by Kartik Fine Arts, will be held at Kalyana Nagar Association, Mandavelipakkam from Nov. 7 to 9. U. Ve. Kalyanapuram Aravamudhachariar Swamy’s harikatha will be on ‘Baktha Prahaladan’, ‘Kulasekarar Vaibhavam’ and ‘Srinivasa Kalyanam’. Open to all. 6.30 p.m. onwards.