Discourses at R. K. Math: April 3 to 5

Listed below are the discourses at R. K. Math, Mylapore, for the week:

April 3: Srimad Bhagavatam (Thamizh) by Swami Paramasukhananda. At 5.30 p.m.

April 4: Aparokshanubhuti (Thamizh) by Swami Suprajnananda. At 5.30 p.m.

April 5: Sri Vishnu Sahasranamam (Thamizh) by Swami Vimurtananda. At 5.30 p.m.