Athi Varadar Mahatmiyam: theme for discourse series from Aug.9

Sri Vedantha Desikar Devasthanam and Sri Parthasarathi Swami Sabha present ‘Athi Varadar

Mahatmiyam’, a series of discourses from August 9 to 12. At Desika Vidya Bhavanam, Venkatesa Agraharam, Mylapore. 6.30 to 8.30 p.m.daily.

Here is the schedule –

Aug.9 –  Discourse by U.Ve Karunakarachariar.

Aug 10 -Desika Prabhanda Divya Nama sankeerthanam by Dinidivanam Namalwar Sabha.

Aug 11 – ‘Kamban Kanda Athivaradar’ talk by U. Ve. Anathapadmanabachariar.

Aug 12 –  Discourse by Dhamal Ramakrishnan.