December Season 2022: Kartik Fine Arts’ awards announced

Kartik Fine Arts has decided to confer/present the following titles/awards at its 48th annual Art Festival 2022 during December.

 “Isai Peroli” – K. Bharat Sundar, vocalist

 “Nadanamamani” –  Aishwarya Ananth Karthik

‘Nritya Peroli’ –  Chitra Visweswaran

“Tamil Isai Vendhar” –  R. K. Shriramkumar,  violinist

“Isai Chudar’  – V. Deepika & V. Nandhika, vocalists

“Natya Chudar”   –  Bhavya Kumaran

Kartik Rajagopal Endowment Award for best cultural organiser –   N. Sekar, secretary, Rasika Ranjana Sabha, Tiruchirapalli.

‘Nadha Swaroopam’ award –  Rajkumar Bharathi

D. K. Pattammal Award of Excellence – Abishek Ravishankar, vocalist